Son dakika haberi… Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul’da kabul edildi

Yasaa göre, ödenti borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Kazanç Ödentisi, Müesseseler Ödentisi, Katma Kıymet Ödentisi Katma Değer Vergisi, Motorlu Araçlar Ödentisi MTV, Özel Tüketim Ödentisi ÖTV, tüm yönetimsel para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını içeren ödenti borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Ödenti cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, tercih, popülasyon para cezaları, Karayolu Taşıma Yasau’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından kanunsuz geçişler sebebiyle kesilen para cezaları gibi tüm yönetimsel para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hisseyi de yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Tertip Edilmesi Hakkında Yasa kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa’a göre takip edilen değişik alacaklar için de yapılandırmadan faydalanılabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, yasanın çıktığı tarihten itibaren sene sonuna kadar başvuru etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması vaziyetinde, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021’de asıllaştırılacak.

Sosyal güvenlik primi yönetimsel cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

Ayrıca şehir özel yönetlerine olan borçlar, emlak aidatı, etraf paklik aidatı, duyuru ve reklam aidatı, değişik ödenti ve harçlar, su, atık su, katı atık fiyatları, yol katılım hisseleri, muhtelif fiyatlardan kaynaklı müessese alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin vergi ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından kullandırılan yardımlardan kaynaklananlar ile vergi alacakları, şehir özel yönetleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile anaparasının yüzde 50’den aşırısı bunlara ait işletmelerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama harekâtlarından kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının şehir özel yönetleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet kıymeti alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

Sosyal Güvenlik Müessesesince takibi yapılan 31 Ağustos tarihinden evvel tespitleri yapılan ve yapılandırma son müracaat tarihine kadar netleşenler de yapılandırmadan yararlanabilecek.

– Yapılandırmadan çiftçi ve orman köylüleri de yararlanabilecek

Belediyelerin tasarrufuna vazgeçilen taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı kuruluşundan kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı.

Megakent belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğnama olan borçları da yapılandırılabilecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de tertip etmeden faydalanacak.

İşsizlik tahsisatından faydalandırılanların, işten bölmelerini takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay müddetle sürekli hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik tahsisatından faydalandıkları zaman için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; bayan, genç ve mesleksel yeterlilik evrakı sahiplerini istihdam etmesi halinde patrona sağlanan prim dayanağının bir evvelki sene ortalamasına ilave istihdam edilen şahıslar için 12 ay, bu şahsın bayan, genç veya manili olması vaziyetinde 18 ay müddetle patrona sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan patrona Kazanç Ödentisi stopaj teşviki ile Damga Ödentisi yardımı uygulamasının vaktini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının negatif tesirleri sebebiyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma tahsisatı uygulamasının vaktini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

– Patrona ödenen prim yardımı süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma tahsisatından faydalanan sigortalıların banal çalışma müddetlerine dönmeleri vaziyetinde patrona ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim yardımı vaktini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Yasala, İşsizlik Sigortası Yasau’na geçici madde ilave ediliyor.

İşsizlerin yine istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların da istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet kontratı 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 yarıyılında sona erenlerle SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine müracaat etmeleri, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, patronlara her ay müesseseye ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destekledinecek.

Müracaatta bulunanlardan patronca işe alınıp, fiyatsız izne ufalayanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup müracaatının kabul edilmediğini bildirenler için ise mevzubahisi koşullar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira takviye sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı patronca kabul edilenler, bu biçimde çalıştırıldıkları yarıyıla ait fiyat ve fiyata bağlı hakları hariç olmak üzere değişik haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu biçimde çalıştırıldıkları yarıyılda alakalı mevzuat uyarınca daha evvel faydalanmış oldukları sosyal destek ve değişik haklar borç çıkarılmayacak.

Bu madde uyarınca müracaatta bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden patronlara, alakalıların patron yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı yarıyıllar için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasau uyarınca yönetimsel para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, alakalı mevzuatta yer alan vasati ve toplam sigortalı rakamı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Yasau’na eklenen başka bir geçici maddeye göre de patrona, Ocak 2019-Nisan 2020 yarıyılında en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya yarıyıldaki sigortalı rakamına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi fiyat yardımı sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak takviye meblağının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan patron tarafından fiyatsız izne böleceklere ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, mevzubahisi takviye ve nakdi takviye meblağlarını, maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek minimum fiyat çoğalış oranında artırmaya yetkili olacak.

– Konutta ürettiklerini internetten satanlara muafiyet

Kazanç Ödentisi Yasau’nda yapılan tertip etmeyle ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri imal yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları konutlarda üretim ettikleri mülkleri internet ve eşi elektronik etraflar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten yararlanılabilmesi için aidattan muaf esnaf evrakı alınması, Türkiye’de heyeti bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat meblağının tanımlanan meblağı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan meblağlar üzerinden, aktarım tarihi haysiyetiyle yüzde 4 1 ve üzeri emekçi çalıştırıldığı vaziyette yüzde 2 Kazanç Ödentisi tevkifatı yapacak, yasa çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle mükellef olacak.

Ticari, tarımsal veya mesleksel hasılatı dolayısıyla reel usulde Kazanç Ödentisi’ne tabi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri kazanç ve müesseseler aidatı mükelleflerine bağlılık talep edecek biçimde yapanlar bu muafiyetten yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanına, maddede belirtilen oranları ve meblağı, yarısına kadar indirme ve 2 katına kadar artırma yetkisi veren tertip etme 1 Ocak 2021 haysiyetiyle yürürlüğe girecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve değişik anapara piyasası vasıtalarını 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya taşıtı müesseseye bildiren reel ve tüzel şahıslar, bu varlıklarını hürce tasarruf edebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyetinde kabul edilen İşsizlik Sigortası Yasau ile Bazı Yasalarda Farklılık Yapılması Hakkında Yasaa göre, bütün mükellef reel bireylerin, Gümrük Yasau kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta Yöneti ya da süratli kargo taşımacılığı yapan işletmelerce tertip edilen elektronik ticaret gümrük şartnamesiyle asıllaştırdıkları mülk ihracatı kapsamında elde ettikleri hasılatın yüzde 50’sine şartnamede bildirilen kazançlardan indirim uygulanacak.

Bu indirimden faydalanılabilmesi için bu kapsamda sayılan, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı senelik 400 bin liraya kadar olanların alakalı senede kendilerinin sigortalı olması, senelik 800 bin liraya kadar olanların alakalı senede kendilerinin sigortalı olması ve en az vasati bir bütün zamanlı ya da eş kıymet kısmi zamanlı emekçi çalıştırması, senelik 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların alakalı senede kendilerinin sigortalı olması ve en az vasati iki bütün zamanlı ya da eş kıymet kısmi zamanlı emekçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı senelik 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların alakalı senede kendilerinin sigortalı olması ve en az vasati üç bütün zamanlı ya da eş kıymet kısmi zamanlı emekçi çalıştırması koşul olacak.

Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan oran, meblağ ve rakamları yarısına kadar indirebilecek ve iki katına kadar artırabilecek.

Cumhurbaşkanı, bütün mükellef anapara işletmesinin hisselerinin Borsa İstanbul’da operasyon görüp görmemesine, operasyon gören hisselerinin toplam hisseleri içindeki oranına, geri alınan hisselerin Borsa İstanbul’da operasyon gören hisselerinden olup olmamasına, bütün mükellef müesseselerden geri alınıp alınmamasına, bütün mükellef anapara işletmesinin senelik satış hasılatı ve değişik kazançlarının toplam meblağına göre, ayrı ayrı ya da beraber bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yine tespit etmeye yetkili olacak.

Yasala, banka ve taşıtı müesseseler taşıtıyla asıllaştırılan manivelalı alım satım foreks harekâtlarından elde edilen kazançların kaynakta kesinti suretiyle aidatlandırılması kastediliyor. Maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor ve bu zamanı 5 seneye kadar uzatma mevzusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen birey tarafından organize edilen müsabakalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve alıştırmanlarına fiyat olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 kazanç aidatı kesintisi yapılmasını tertip eden karar, 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

– Yurt dışında bulunan para, altın, dövizin Türkiye’deki bankalara bildirilmesi

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve değişik anapara piyasası vasıtalarını bu maddedeki kararlar çerçevesinde 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya taşıtı müesseseye bildiren reel ve tüzel şahıslar, mevzubahisi varlıkları hürce tasarruf edebilecek.

Mevzubahisi varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal müesseselerden kullanılan ve maddenin yürürlük tarihi haysiyetiyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme koşulu aranmaksızın bu madde kararlarından faydalanılacak.

Ödenti Usul Yasau’na göre defter yakalayan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, yarıyıl hasılatının tespitinde dikkate almaksızın firmalarına dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları aidata tabi hasılatın ve müesseseler için dağıtılabilir hasılatın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine sürükleyebilecekler.

Kazanç veya müesseseler aidatı mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve değişik anapara piyasası taşıtları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021’e kadar ödenti dairelerine bildirilecek. Bildirilen varlıklar, yarıyıl hasılatının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydolunabilecek. Bu takdirde, mevzubahisi varlıklar aidata tabi hasılatın ve müesseseler için dağıtılabilir hasılatın tespitinde dikkate alınmaksızın firmadan çekilebilecek. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni anapara olarak konulmak suretiyle şirket kayıtlarına alınması halinde, anapara artırım kararının bildirim tarihi haysiyetiyle alınmış olması ve mevzubahisi kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline patent edilmesi kaydıyla, bu madde kararlarından yararlanılabilecek.

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydolunan varlıkların elden çıkarılmasından doğan hasarlar, kazanç veya müesseseler aidatı uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Mevzubahisi varlıklar sebebiyle hiçbir suretle ödenti tahlili ve ödenti tarhiyatı yapılmayacak. Bu karardan yararlanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da taşıtı müesseselerde açılacak bir hesaba transfer edilmesi koşul olacak.

Cumhurbaşkanı, bu müddetleri, bitim tarihlerinden itibaren her kezinde 6 ayı geçmeyen müddetler halinde bir seneye kadar uzatmaya yetkili olacak.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Kurulu, rektör, eğitim ve araştırma mevzusunda görevlendirilmiş Sağlık Bakan Dayanakçısı, Sağlık Bakanının seçtiği bir aza, YÖK’ün seçtiği profesör unvanına sahip iki aza ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İdare Kurulunca tanımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışından iki aboneden oluşacak.

Üniversitenin yurt dışı ünitelerinde, bulundukları ülkenin üniversitelerindeki mahallî akademisyenlerin de istihdam edilebilmesine, aylıkla çalışma ve ders fiyatı karşılığı çalıştırma usullerinden ekonomik olanın seçim edilebilmesine de olanak sağlanacak.

– Katma Değer Vergisi ayrıcalığı

Katma Kıymet Ödentisi Yasau’nda farklılığa gidilerek, dahilde harekâta ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek mülklerin yapımında kullanılacak maddelerin teslim süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

Ulusal Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve teçhizatlarının kıymetsiz teslimleri, bunlara ait yazılım teslimi ve hizmetlerinde uygulanan Katma Değer Vergisi ödününün süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali yarışmalarının Türkiye’de oynanması dolayısıyla UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ile organizasyonda vazifeli tüzel şahıslardan iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu yarışmalar dolayısıyla yapılacak mülk teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mülk teslimleri ile hizmetleri Katma Değer Vergisinden ayrıcalık olacak.

Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınmasına ait tertip etme yapılıyor.

Ülke genelinde geniş bant internet altyapısının geliştirilmesi emeliyle; umumi hizmet alanları, yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerler ile kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde yapı ve binalar hariç yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının montajına mahsus 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ait lüzumlu altyapı unsurları için 1/1000 ölçekli uygulama imar tasarılarına işlenmesi ve ruhsatlanması koşulu aranacak.

Ruhsat müracaatlarında, yatay ve dikey görünüşü kapsayan taslak ile değişmez ve elektrik projeleri dışında rastgele bir proje veya evrak istenmeyecek. Ruhsat müracaatına, malik ya da tasarruf sahibi ile firmacı arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ait evrak eklenecek.

Kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine izin evrakı kavramı getiriliyor.

Binalarda kurulacak kule ve direklere izin verilirken 10 metreden yüksek olmama koşulu aranacak.

Ruhsat ve yapı kullanma izin evrakı müracaatlarında, ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı alınacak. Yapılan izin müracaatlarında ise ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı meblağı toplamı kadar izin evrakı kıymeti alınacak.

Elektronik haberleşme istasyonları için kamu müessese veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; kontrat uyarınca tahsil edilecek senelik yer kullanım kıymeti, megakent belediyelerinde Eriştirme ve Altyapı Bakanlığının yer tercih evrakı için tanımladığı fiyatın 5 katını, değişik yerlerde 3 katını geçemeyecek. Bu karara ters yapılan kontratlar geçersiz sayılacak.

2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 arasında yapılan kule ve direkler için rastgele bir ödeme yapılmadan kazanılmış hakların korunması da öngörülüyor. Bu tarih aralığının dışında yapılan kule ve direkler ise istenen koşulları yerine getirmek zorunda kalacak.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama aidatının yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyetinde, İşsizlik Sigortası Yasau ile Bazı Yasalarda Farklılık Yapan Yasa Öneriyi kabul edildi.

Yasaa göre, Türkiye Kamu Sağlık Kurumuları Müessesesinin, üniversitelerle beraber kullandığı sağlık kurumu ve kuruluşlarda işlenen disipline ters fiillere ait başhekim operasyon yapabilecek.

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının turizm sektörüne negatif tesirlerinin eksiltilmesi için alakalı bakanlıklar tarafından üzerinde turizm kuruluşları yapılmak üzere isimlerine kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından dokümanlı yatırımcılar ve şirketçilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki yarıyılda tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, faydalanma, ilave faydalanma kıymetleri ve hasılat hisseleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından dokümanlı turizm kuruluşlarının yatırımcıları ve şirketçilerinden aynı yarıyılda tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme müddetleri 6 ay erteleniyor.

Ayrıca 1 Temmuz-31 Aralık 2020 yarıyılında tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, faydalanma, ilave faydalanma kıymetleri ve hasılat hisseleri ile ecrimisillerin ödeme zamanları da müracaat koşulu aranmaksızın bir sene ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen zaman sonuna kadar rastgele bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu yarıyıla ait tahsil edilen değerler iade edilmeyecek.

Türkiye İş Müesseseyi idare heyeti başkan, azalar ve müessese personeli, kamusal vazife ve hizmetleri yerine getirirken işledikleri kabahatler sebebiyle doğrudan ceza soruşturması ve kovuşturmasına tabi yakalanmamalarına ait usul ve temelleri tertip eden Memurlar ve Değişik Kamu Görevlilerinin Suçlanması Hakkında Yasa’a tabi olacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle sarih ceza infaz müesseselerinde bulunanlarla kapalı ceza infaz müessesesinde olup da sarih ceza infaz müesseselerine parçalamaya hak kazanan kararlıların, teftişli özgürlük önlemi uygulanarak cezasının infazına karar verilen kararlılar ve teftişli özgürlük ihtiyatından faydalanan kararlıların izinli sayılmalarına ait zaman 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor.

Salgının devam etmesi halinde bu zaman, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her kezinde 2 ayı geçmemek üzere 7 kere uzatılabilecek. Böylece salgının sürmesi vaziyetinde Kovid-19 izin zamanının en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

Tüzük Duruşması kararıyla basın ve gazetecilik işinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmalarına ait doğan meşru boşluğu gidermek emeliyle tertip etme yapılıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasau’na ihdas edile maddeyle götürü değer üzerinden hizmet alım kontratı yapılmış üniversite hizmeti sunucularının SGK’ya 31 Aralık 2020 tarihine kadar kontrat kapsamında verdikleri rehabilitasyon hizmetlerine ait toplam toplam tahakkuk meblağının, götürü değer kontrat meblağından düşük olması vaziyetinde aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen meblağ Hazineden tahsil edilecek.

Kendi ismine ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi ismine ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ye kayıt ve patentleri yapıldığı halde 31 Ağustos 2020 tarihi haysiyetiyle prim borcu bulunanların, bu tarihten evvelki müddetlere ait prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha evvel ödedikleri primlerin bütün olarak karşıladığı ayın sonu haysiyetiyle prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise patent tarihi haysiyetiyle sigortalılığı durdurulacak. Durdurulan müddetler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek.

Ulusa sarihliği, kaydiliği ve müesseseselleşmeyi teşvik etmek emeliyle bankalar, finansal kiralama işletmeleri, faktoring işletmeleri, finansman işletmeleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz kurumları, varlık idare işletmeleri, anapara piyasası müesseseleri ile sigorta ve reasürans işletmeleri ve emeklilik işletmeleri hariç olmak üzere, hisseleri Borsa İstanbul Hisse Piyasasında operasyon görmek üzere en az yüzde 20 oranında ilk kez ulusa talep edilen müesseselerin hisselerinin, ilk kez ulusa talep edildiği hesap yarıyılından başlamak üzere beş hesap yarıyılına ait hasılatlarına müesseseler aidatı oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali yarışmalarının Türkiye’de oynanmasına ait olarak, Türkiye’de elde ettikleri hasılat ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda vazifeli tüzel şahıslardan iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, kazanç ve müesseseler aidatından muaf olacak.

Özel Öğretim Müesseseleri Yasau kapsamında faaliyet gösteren, Mesleksel Yeterlilik Müessesesince Mesleksel Yeterlilik Evraksi verilen işler hariç olmak üzere, bakanlıkça tanımlanan programları zaferle bitirenler, aldıkları kurs tamamlama dokümanlarıyla bitirdikleri programlara ait iş yerlerinde çalışabilecek ve iş yeri açabilecek. Bu vaziyette olan şahıslar için başkaca bir iş evrakı aranmayacak.

İstanbul Sismik Tehlikenin Eksiltilmesi ve Acil Vaziyet Hazırlık Projesi İSMEP kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Ünitesine yapılacak teslim ve hizmetler için finansmanı yabancı devletler, beynelmilel müessese ve kuruluşlarca karşılanmak koşuluyla sağlanan Katma Değer Vergisi ayrıcalığı, 2025 senesinin sonuna kadar devam edecek.

– İlave önleme karşı müracaat

Fantastik hal kapsamında kabul edilen yasalarda yer alan ilave ihtiyatlara karşı hakkında ihtiyat uygulanan birey, kanuni temsilcisi ya da servetçileri tarafından, önlemi uygulayan veya bununla alakalı kamu müessese ve kuruluşlarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde müracaat etecek. Kamu müessese ve kuruluşları, müracaat üzerine yapacağı tahlil neticesine göre en geç 6 ay içinde müracaatın reddine veya ihtiyatın kaldırılmasına karar verecek. Müracaatların araştırılması ve sonuçlandırılması için kamu müessese ve kuruluşları bünyesinde kurul kurulabilecek. Kamu müessese ve kuruluşları bu madde kapsamında yapılacak müracaatların sonuçlandırılması için her türlü bilgi ve evrakı alakalılardan arz edebilecek.

Soruşturmanın saklılığına ve devlet gizemlerine ait alakalı mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla müessese ve kuruluşlar ile yargı mercileri, müracaat kapsamında lüzum dinlenen her türlü bilgi ve evrakı gecikmeksizin müracaat yapılan kamu müessese ve kuruluşlarına yollamak veya yerinde araştırılmasına olanak sağlamak zorunda olacak. Bu madde kapsamındaki çalışmalarda kamu müessese ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, vazifelerini yerine getirdikleri sırada edindikleri kamuya, alakalılara ve üçüncü bireylere ait saklılık taşıyan bilgileri, şahsi bilgileri, ticari gizemleri ve bunlara ait evrakları, bu mevzuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin veya üçüncü bireylerin faydasına kullanamayacak. Bu mükelleflik vazifeden dağılmalarından sonra da devam edecek. Kamu müessese ve kuruluşlarının kararlarına karşı Dominantlar ve Savcılar Kurulunca tanımlanacak Ankara yönet duruşmalarında iptal davası açılabilecek. Bu madde uyarınca yetkili olmayan kamu müessese ve kuruluşuna yapılan müracaatlar yetkili olduğu değerlendirilen kamu müessese ve kuruluşuna sevk edilecek ve vaziyet müracaat etene bildirilecek. Bu maddenin uygulanmasına ait ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama aidatının yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.

“Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı kiralamalarında kontratın başlangıç tarihinde, şirket müddetine ait ilk senenin altı aylık kira kıymeti ayrıca güvence olarak alınması; Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kiralamalarında, kontrat süresi içinde üç aylık kira kıymetinin ödenmemesi halinde alakalı taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edilmesi; getirilen yeni kararların mevcut kiralamalara uygulanmasına” ait tertip etmelerin 1 Ocak 2021 olan yürürlük tarihleri, 30 Haziran 2021’e öteleniyor.

Derneklerin yapması gereken genel heyetlerin ertelenmesine ait madde kapsamında, İçişleri Bakanına tanınan yetki, salgınla gayret ve insanların toplanmasını gerektiren faalliklerin yapılmasının oluşturduğu tehlike gidişatı göz önünde bulundurularak üçer aylık müddetlerle üç kez olmak üzere uzatılıyor.

Kooperatifler Yasau, Baytar Hizmetleri, Nebat Sıhhati, Besin ve Yem Yasau; Tarımsal Üretici Birlikleri Yasau ve Tohumculuk Yasau kapsamındaki genel heyet buluşmaları da ertelenebilecek.

Öte yandan, Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan müesseseler aidatı oranını beş puana kadar indirme ve tekerrür kanuni seviyesine getirme yetkisi tertip eden madde ile beraber dün yapılan görüşmelerde metinden çıkarılan “kısmi zamanlı çalışma” tertip etmesiyle iletişimli iki madde de öneriden çıkarıldı.

Önerinin görüşmeleri sırasında, çalışmalara ara verildiği zamanlarda, milletvekillerinden dışarı çıkmaları istenerek, Genel Heyette dezenfekte harekâtı yapıldı.

Alınan Danışma Heyeti kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyeti bugün bir araya gelmeyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Haydar Akar, alınan karar istikametinde sentezi 17 Kasım Salı saat 15.00’te bir araya gelmek üzere kapattı.

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir